ČI. I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Dotknutá osoba v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje súhlas prevádzkovateľovi HC Bratislava s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava , IČO: 46 529 748, na spracovanie osobných údajov taxatívne vymedzených v čI. II (ďalej len súhlas v zmysle čI. II), v informačnom systéme prevádzkovateľa (IS Permanentky).

ČI. II

ZOZNAM POSKYTNUTÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rozsah spracovávania osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, ulica, mesto, psč. Vymedzený zoznam osobných údajov prevádzkovateľ spracúva osobami osobitne na to poverenými, a sú bezpečne uchovávané s obmedzeným prístupom tretích osôb. Dotknutá osoba prehlasuje, že ňou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a aktuálne a v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov túto zmenu oznámi bez zbytočného odkladu prevádzkovateľovi.

ČI. III

ÚČEL POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba udeľuje súhlas v zmysle čI. II v súvislosti s evidenciou a poskytovaním výhod a zliav (formou vystavenia permanentky Permanentka HC Osmos Bratislava) pre návštevníkov hokejových stretnutí organizovaných HC Bratislava s.r.o., a v zmysle § 4 a násl. zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov a so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, ktoré budú využité pre marketingové účely HC Bratislava s.r.o., medzi ktoré patrí zasielanie obchodných informácií prostredníctvom elektronickej pošty.

Čl. IV

DOBA PLATNOSTI SÚHLASU NA SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba udeľuje súhlas v zmysle čl. II po dobu platnosti permanentky HC Osmos Bratislava. Karta má platnosť jednu sezónu, a to odo dňa udelenia súhlasu do 30.06.2019. Prevádzkovateľ sa zaväzuje v zmysle § 6 ods. 2 písm. h) zákon a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zlikvidovať predmetné osobné údaje po skončení účelu ich spracúvania.

ČI.V
POUČENIE

Ochrana osobných údajov dotknutej osoby sa spravuje ustanoveniami zákona § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas udelený na spracúvanie osobných údajov možno kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla HC Bratislava s.r.o. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné v zmysle ustanovení. Dotknutá osoba má v zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo najmä na informácie, odpis a opravu svojich osobných údajov vedených v informačnom systéme prevádzkovateľa. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu, po podaní námietky, alebo v prípade zrušenia alebo zániku permanentky HC Osmos Bratislava prevádzkovateľ údaje spracovávané v informačnom systéme IS Permanentky zlikviduje.